O Projekcie

Koncepcja gospodarki okrężnej jest odpowiedzią na dążenie do zrównoważonego rozwoju w kontekście rosnącego zapotrzebowania na światowe zasoby surowców oraz degradacji środowiska naturalnego. Ekologizacja gospodarki europejskiej, nakreślona w strategii „Europa 2020”, będzie miała głęboki wpływ na rynek pracy i rozwój umiejętności społeczeństwa europejskiego.

Przestawienie się na gospodarkę okrężną wymaga nowych umiejętności, kompetencji oraz podejścia. Edukacja, wstępne i ustawiczne kształcenie zawodowe oraz kształcenie dorosłych (czy „uczenie się przez całe życie”) mają do odegrania kluczową rolę w dostarczaniu i aktualizowaniu odpowiednich umiejętności.

Projekt CYCLE ma na celu stworzenie zestawu narzędzi, które poprawią i rozwiną kompetencje szkoleniowe nauczycieli przedmiotów niezawodowych dla osób dorosłych (dalej zwanych od angielskiego skrótu „NVAT”), które zapewnią wprowadzenie kompetencji gospodarki okrężnej w kształceniu dorosłych, przyczyniając się do stworzenia atrakcyjnej ścieżki edukacyjnej dla NVAT i wypełniając istniejącą lukę w tej dziedzinie.

Projekt CYCLE ma na celu rozwijanie kompetencji w zakresie gospodarki okrężnej nauczycieli aby ułatwić wdrożenie rozwoju tych kompetencji w kształceniu dorosłych, przyczyniając się do poszerzenia ich umiejętności zawodowych i edukacyjnych, które są niezbędne i które należy uwzględnić wraz z wymogami środowiska naturalnego i celami strategii zrównoważonego rozwoju w dziedzinie gospodarki okrężnej do 2020.

Projekt został sfinansowany w ramach programu ERASMUS+, Partnerstwo strategiczne w kształceniu dorosłych (Nr: 2017-1-ES01-KA204-038470) i będzie realizowany w okresie od października 2017 r. do września 2019 r.

Partnerzy

Rezultaty

Podczas realizacji projektu partnerstwo opracuje i stworzy Centrum Kompetencyjne CYCLE, adresowane do trenerów osób dorosłych, które umożliwi podnoszenie kompetencji niezbędnych w gospodarce okrężnej.

Będzie to platforma internetowa oparta na społecznej metodologii uczenia się, która zapewni trenerom osób dorosłych określony obszar uczenia się społecznego, wspierający szkolenia, dzielenie się wiedzą i tworzenie sieci kontaktów, łatwo dostosowujący się i aktualizowany do nowych wyzwań i możliwości oraz zrównoważony pod względem czasu i zasobów. Skupiając się na kompetencjach na rzecz gospodarki okrężnej, aspiruje do bycia europejskim miejscem spotkań i miejscem pracy dla trenerów osób dorosłych w celu poprawy ich kompetencji i zdolności do szkolenia.

Blog-Aktualnosci

Kontakt

  Twoje imię

  E-mail

  Temat

  Wiadomość

  Dlaczego Gospodarka Okrezna

  Zgodnie z definicją Fundacji Ellen MacArthur, jak sama nazwa wskazuje, „gospodarka okrężna” jest podejściem bogatym w informacje zwrotne (często nazywanym „cyrkulacyjnością”), a jej przedmiotem są wybory, których dokonujemy wokół zasobów – gospodarki. Jest więc przeciwieństwem gospodarki liniowej. W gospodarce okrężnej wykorzystuje się wiedzę na temat rzeczywistych systemów, które są złożone i elastyczne. Systemy te są otwarte na modelowanie i uleganie wpływom tam, gdzie kładziemy nacisk na uczestnictwo, połączenia i zrozumienie konsekwencji, a nie na określenie części i ich obsługę.

  Dojrzała okrężna gospodarka stanie przed trzema dużymi wyzwaniami zidentyfikowanymi przez Waltera Stahel (architekta i analityka przemysłowego). Wyzwanie „Re” (od angielskiego przedrostka Re-ponowny) dotyczy perfekcyjnego ponownego wykorzystania, ponownego wytworzenia, przeprojektowania i wszystkich innych działań „przeprojektowujących”, które muszą zostać podjęte, aby utrzymać zasoby na jak najwyższym poziomie przez jak najdłuższy czas. Po drugie, wyzwanie „De” polega na tym, że produktów nie można już ponownie przetworzyć w sposób przynoszący wartość dodaną: „dekonstrukcja”, „demontaż”, „rozdzielenie”. Trzecie wyzwanie wiąże się z kapitałem K – Wiedza (z ang. Knowledge). Edukacja na temat ram gospodarki okrężnej i kluczowej wiedzy na jej temat, takiej jak zrozumienie techniczne i ekonomiczne, a także „umiejętność korzystania z materiałów”, musi przenikać do wszystkich grup społecznych, a nie tylko do zarządów i wyższego kierownictwa firm i ekspertów. Jak podkreślono podczas dyskusji na „Konferencji Interesariuszy Gospodarki Okrężnej” (9-10 marca 2017 r.) w Brukseli, każdy pracownik, konsument i dorosły powinien być wyposażony w taką wiedzę. Edukacja jest jednym z filarów gospodarki okrężnej, włączając podnoszenie świadomości w społeczeństwie i środowiskach biznesowych. To wymaga integracji koncepcji okrężnych na wszystkich poziomach edukacji, począwszy od podejścia opartego na uczeniu się przez całe życie. Projekt CYCLE wspiera przejście do gospodarki okrężnej poprzez promowanie włączenia gospodarki okrężnej do programów nauczania dorosłych oraz programów informacyjnych mających na celu zwiększenie świadomości ogółu społeczeństwa, a tym samym przyczynienie się do budowy społeczeństwa opartego na wiedzy w oparciu o rozwój kapitału ludzkiego.

  The CYCLE Project

   

   

   

   

  Projekt został sfinansowany w ramach programu ERASMUS+, Partnerstwo strategiczne w kształceniu dorosłych (Nr: 2017-1-ES01-KA204-038470)

  This project has been funded with support from the European Commission. This website reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.