O Projekcie

Koncepcja gospodarki okrężnej jest odpowiedzią na dążenie do zrównoważonego rozwoju w kontekście rosnącego zapotrzebowania na światowe zasoby surowców oraz degradacji środowiska naturalnego. Ekologizacja gospodarki europejskiej, nakreślona w strategii „Europa 2020”, będzie miała głęboki wpływ na rynek pracy i rozwój umiejętności społeczeństwa europejskiego.

Przestawienie się na gospodarkę okrężną wymaga nowych umiejętności, kompetencji oraz podejścia. Edukacja, wstępne i ustawiczne kształcenie zawodowe oraz kształcenie dorosłych (czy „uczenie się przez całe życie”) mają do odegrania kluczową rolę w dostarczaniu i aktualizowaniu odpowiednich umiejętności.

Projekt CYCLE ma na celu stworzenie zestawu narzędzi, które poprawią i rozwiną kompetencje szkoleniowe nauczycieli przedmiotów niezawodowych dla osób dorosłych (dalej zwanych od angielskiego skrótu „NVAT”), które zapewnią wprowadzenie kompetencji gospodarki okrężnej w kształceniu dorosłych, przyczyniając się do stworzenia atrakcyjnej ścieżki edukacyjnej dla NVAT i wypełniając istniejącą lukę w tej dziedzinie.

Projekt CYCLE ma na celu rozwijanie kompetencji w zakresie gospodarki okrężnej nauczycieli aby ułatwić wdrożenie rozwoju tych kompetencji w kształceniu dorosłych, przyczyniając się do poszerzenia ich umiejętności zawodowych i edukacyjnych, które są niezbędne i które należy uwzględnić wraz z wymogami środowiska naturalnego i celami strategii zrównoważonego rozwoju w dziedzinie gospodarki okrężnej do 2020.

Projekt został sfinansowany w ramach programu ERASMUS+, Partnerstwo strategiczne w kształceniu dorosłych (Nr: 2017-1-ES01-KA204-038470) i będzie realizowany w okresie od października 2017 r. do września 2019 r.

Partnerzy

Social Creativity Lab jest organizacją non-profit z siedzibą w Hiszpanii, która działa na rzecz promowania innowacji społecznych. DRAMBLYS łączy wyobraźnię i badania socjologiczne z kreatywnością społeczną i projektowaniem, aby podchodzić do pojawiających się problemów społecznych, badać je i wprowadzać innowacje w celu wzmocnienia lokalnych możliwości oraz wspierania innowacji i kreatywności społecznej. DRAMBLYS opracowuje i wdraża szereg inicjatyw i projektów, opartych na badaniach społecznych, metodologiach partycypacyjnych i doświadczalnych, w celu promowania wzrostu społecznego i konkurencyjności.

Amaia San Cristobal

manager@dramblys.org

ACR+, Stowarzyszenie Miast i Regionów na rzecz Zrównoważonego Zarządzania Zasobami (z siedzibą w Brukseli, Belgia), jest międzynarodową siecią miast i regionów, których celem jest promowanie zrównoważonego zarządzania zasobami i przyspieszenie przejścia na gospodarkę okrężną na ich terytoriach i poza nimi. ACR+ to zaawansowana sieć skupiająca około 90 instytucji z państw członkowskich UE i południowo-wschodniego regionu Morza Śródziemnego, głównie władze lokalne i regionalne, a także krajowe sieci władz lokalnych, organizacji pozarządowych i ośrodków badawczych. Poprzez swoje działania ACR+ stara się rozwijać wiedzę fachową i umiejętności władz publicznych w zakresie tworzenia skutecznej polityki dotyczącej zasobów produktowo-odpadowych, a także zachęcać do podejmowania praktycznych działań.

Francesco Lembo

fl@acrplus.org

Laboratorium badawcze 3s jest jedną z wiodących organizacji badawczych VET w Austrii. 3s posiada doświadczenie w opracowywaniu projektów w dziedzinie wiedzy, uczenia się i pracy oraz w opracowywaniu metod, narzędzi i instrumentów przewidywania i oceny kwalifikacji i kompetencji.

Tanja Bacher

tanja.bacher@3s.co.at

PIN s.c.r.l. Edukacyjne i Badawcze Usługi dla Uniwersytetu Florenckiego jest organizacją non-profit ufundowaną w 1992 roku. W PIN mieści się m.in. centrum badawcze ARCO. Dzięki prawie 10-letniemu doświadczeniu w zakresie rozwoju lokalnego, gospodarki społecznej, monitoringu i ewaluacji oraz oceny wpływu i zrównoważonych towarów żywnościowych, ARCO oferuje usługi badawcze, konsultingowe i szkoleniowe. W skład zespołu wchodzą ekonomiści, statystycy, politolodzy i towaroznawcy. ARCO działa zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym i stosuje podejście multidyscyplinarne.

Francesca Cocchi

francesca.cocchi@arcolab.org

36,6 Centrum Kompetencji (z siedzibą w Łodzi, POLSKA) to instytucja parasol zrzeszająca profesjonalistów z wielu dziedzin tworzących interdyscyplinarną Strefę Ekspertów dla rozwoju lokalnego poprzez międzynarodową wymianę doświadczeń.

36,6 CC zapewnia nieformalne kształcenie oraz usługi doradcze dla wielu grup docelowych (osób dorosłych i starszych znajdujących się w niekorzystnej sytuacji, samotnych rodziców, migrantów, studentów i nauczycieli kształcenia zawodowego, MŚP, bezrobotnych, trenerów prowadzących szkolenia w zakresie umiejętności podstawowych, szkół podstawowych i średnich, rodziców, menedżerów i pracowników różnych branż i sektorów produkcyjnych /np. transportu drogowego, przemysłu chemicznego/, osób niepełnosprawnych, nauczycieli języków obcych).

Anna Ziemecka-Poteraj

office@36and6.pl

Pontydsygu jest organizacją badawczo-rozwojową MŚP z siedzibą w Pontypridd w Walii. Nasza praca obejmuje wykorzystanie technologii do uczenia się i dzielenia się wiedzą, szkolenie nauczycieli i trenerów oraz nowe umiejętności i kompetencje wymagane w zmieniającym się świecie pracy. Opracowujemy również materiały edukacyjne, kursy oraz narzędzia i przestrzenie do nauki online i wspierania powstawania Wspólnot Praktyk.

Graham Attwell

graham10@mac.com

Rezultaty

Podczas realizacji projektu partnerstwo opracuje i stworzy Centrum Kompetencyjne CYCLE, adresowane do trenerów osób dorosłych, które umożliwi podnoszenie kompetencji niezbędnych w gospodarce okrężnej.

Będzie to platforma internetowa oparta na społecznej metodologii uczenia się, która zapewni trenerom osób dorosłych określony obszar uczenia się społecznego, wspierający szkolenia, dzielenie się wiedzą i tworzenie sieci kontaktów, łatwo dostosowujący się i aktualizowany do nowych wyzwań i możliwości oraz zrównoważony pod względem czasu i zasobów. Skupiając się na kompetencjach na rzecz gospodarki okrężnej, aspiruje do bycia europejskim miejscem spotkań i miejscem pracy dla trenerów osób dorosłych w celu poprawy ich kompetencji i zdolności do szkolenia.

Blog-Aktualnosci

Kontakt

Twoje imię

E-mail

Temat

Wiadomość

Dlaczego Gospodarka Okrezna

Zgodnie z definicją Fundacji Ellen MacArthur, jak sama nazwa wskazuje, „gospodarka okrężna” jest podejściem bogatym w informacje zwrotne (często nazywanym „cyrkulacyjnością”), a jej przedmiotem są wybory, których dokonujemy wokół zasobów – gospodarki. Jest więc przeciwieństwem gospodarki liniowej. W gospodarce okrężnej wykorzystuje się wiedzę na temat rzeczywistych systemów, które są złożone i elastyczne. Systemy te są otwarte na modelowanie i uleganie wpływom tam, gdzie kładziemy nacisk na uczestnictwo, połączenia i zrozumienie konsekwencji, a nie na określenie części i ich obsługę.

Dojrzała okrężna gospodarka stanie przed trzema dużymi wyzwaniami zidentyfikowanymi przez Waltera Stahel (architekta i analityka przemysłowego). Wyzwanie „Re” (od angielskiego przedrostka Re-ponowny) dotyczy perfekcyjnego ponownego wykorzystania, ponownego wytworzenia, przeprojektowania i wszystkich innych działań „przeprojektowujących”, które muszą zostać podjęte, aby utrzymać zasoby na jak najwyższym poziomie przez jak najdłuższy czas. Po drugie, wyzwanie „De” polega na tym, że produktów nie można już ponownie przetworzyć w sposób przynoszący wartość dodaną: „dekonstrukcja”, „demontaż”, „rozdzielenie”. Trzecie wyzwanie wiąże się z kapitałem K – Wiedza (z ang. Knowledge). Edukacja na temat ram gospodarki okrężnej i kluczowej wiedzy na jej temat, takiej jak zrozumienie techniczne i ekonomiczne, a także „umiejętność korzystania z materiałów”, musi przenikać do wszystkich grup społecznych, a nie tylko do zarządów i wyższego kierownictwa firm i ekspertów. Jak podkreślono podczas dyskusji na „Konferencji Interesariuszy Gospodarki Okrężnej” (9-10 marca 2017 r.) w Brukseli, każdy pracownik, konsument i dorosły powinien być wyposażony w taką wiedzę. Edukacja jest jednym z filarów gospodarki okrężnej, włączając podnoszenie świadomości w społeczeństwie i środowiskach biznesowych. To wymaga integracji koncepcji okrężnych na wszystkich poziomach edukacji, począwszy od podejścia opartego na uczeniu się przez całe życie. Projekt CYCLE wspiera przejście do gospodarki okrężnej poprzez promowanie włączenia gospodarki okrężnej do programów nauczania dorosłych oraz programów informacyjnych mających na celu zwiększenie świadomości ogółu społeczeństwa, a tym samym przyczynienie się do budowy społeczeństwa opartego na wiedzy w oparciu o rozwój kapitału ludzkiego.

The CYCLE Project

 

 

 

 

Projekt został sfinansowany w ramach programu ERASMUS+, Partnerstwo strategiczne w kształceniu dorosłych (Nr: 2017-1-ES01-KA204-038470)

This project has been funded with support from the European Commission. This website reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.